THỪA PHÁT LẠI

  New Page 1
 

BIỂU MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PH̉NG THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư  09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014)

  • Phụ_lục_I: Mẫu sổ sách
  • Phụ_lục_II: Mẫu hợp đồng, vi bằng, biên bản tống đạt
  • Phụ_lục_III: Mẫu quyết định của văn pḥng thừa phát lại
  • Phụ_lục_IV: Mẫu Giấy báo, Giấy triệu tập, Giấy mờithông báo, Biên bản thi hành án

 

Phụ lục I

DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ SÁCH CỦA VĂN PH̉NG THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư  09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014)

STT

Tên biểu mẫu

Kư hiệu

1

Sổ công văn đến

A 01

2

Sổ công văn đi

A 02

3

Sổ theo dơi các loại hợp đồng dịch vụ

A 03

4

Sổ theo dơi việc tống đạt

A 04

5

Sổ theo dơi việc lập vi bằng

A 05

6

Sổ theo dơi việc xác minh điều kiện thi hành án

A 06

7

Sổ thụ lư thi hành án

A 07

8

Sổ ra Quyết định xác minh điều kiện thi hành án

A 08

9

Sổ ra Quyết định sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy Quyết định thi hành án

A 09

10

Sổ nhận đơn và giải quyết khiếu nại về thừa phát lại

A 10

11

Sổ ra Quyết định hoăn, tạm đ́nh chỉ, tiếp tục thi hành án

A 11

12

Sổ ra Quyết định đ́nh chỉ, trả lại đơn yêu cầu thi hành án

A 12

13

Sổ ra Quyết định cưỡng chế, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

A 13

14

Sổ theo dơi Hồ sơ thi hành án đưa vào lưu trữ

A 14

15

Sổ đăng kư vi bằng

A 15

           


Phụ lục II

DANH MỤC BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG, VI BẰNG, BIÊN BẢN TỐNG ĐẠT

(Ban hành kèm theo Thông tư  09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014) 

STT

Tên biểu mẫu

Kư hiệu

 1

Biên bản tống đạt

B 01/BBTĐ

 2

Vi bằng

B 02/VB

 3

Hợp đồng dịch vụ về việc tống đạt văn bản, giấy tờ

B 03/HDDV.TD

 4

Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng

B 04/HDDV.VB

 5

Hợp đồng dịch vụ về việc trực tiếp thi hành án

B 05/HDDV.THA

 6

Hợp đồng dịch vụ về việc xác minh điều kiện thi hành án

B 01/BBTĐ.XM

 7

Phụ lục 01 của Hợp đồng dịch vụ về việc tống đạt văn bản, giấy tờ - Bảng kê tài liệu, văn bản tống đạt

B 07/BK.TD

 


Phụ lục III

DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA VĂN PH̉NG THỪA PHÁT LẠI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 của Bộ Tư pháp, Ṭa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính)

STT

                                    Tên biểu mẫu

  Kư hiệu

1

Quyết định thi hành án

C 01-THA

2

Quyết định hoăn thi hành án

C 02a-THA

3

Quyết định hoăn thi hành án

C 02-THA

4

Quyết định tạm đ́nh chỉ thi hành án

C 03-THA

5

Quyết định đ́nh chỉ thi hành án

C 04-THA

6

Quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án

C 05-THA

7

Quyết định tiếp tục thi hành án

C 06a-THA

8

Quyết định tiếp tục thi hành án

C 06-THA

9

Quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

C 07-THA

10

Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án

C 08a-THA

11

Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án

C 08-THA

12

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án

C 09a-THA

13

Quyết định sữa đổi, bổ sung quyết định thi hành án

C 09-THA

14

Quyết định hủy quyết định thi hành án

C 10-THA

15

Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

C 11-THA

16

Quyết định tiêu hủy tài sản 

C 12-THA

17

Quyết định phong tỏa tài khoản                                                  

C 13-THA

18

Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ                                                  

C 14-THA

19

Quyết định tạm dừng đăng kư, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản                                                 

C 15-THA

20

Quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng kư, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

C 16-THA

21

Quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản                                                   

C 17-THA

22

Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

C 18-THA

23

Quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

C 19-THA

24

Quyết định thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

C 20-THA

25

Quyết định thu tiền của người phải thi hành án

C 21-THA

26

Quyết định thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ

C 22-THA

27

Quyết định thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án

C 23-THA

28

Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lư tài sản

C 24-THA

29

Quyết định kê biên quyền sở hữu trí tuệ

C 25-THA

30

Quyết định giảm giá tài sản 

C 26-THA

31

Quyết định giải tỏa kê biên tài sản 

C 27-THA

32

Quyết định cưỡng chế khai thác tài sản 

C 28-THA

33

Quyết định chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản

C 29-THA

34

Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất

C 30-THA

35

Quyết định cưỡng chế trả vật

C 31-THA

36

Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà

C 32-THA

37

Quyết định cưỡng chế trả giấy tờ

C 33-THA

38

Quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

C 34-THA

39

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc

C 35-THA

40

Quyết định cưỡng chế không được thực hiện công việc

C 36-THA

41

Quyết định cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên cho người được nuôi dưỡng

C 37-THA

42

Quyết định cưỡng chế nhận người lao động trở lại làm việc

C 38-THA

43

Quyết định giao tài sản 

C 39-THA

44

Quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

C 40-THA

45

Quyết định thu phí thi hành án dân sự

C 41-THA

46

Quyết định miễn, giảm phí thi hành án dân sự dân sự

C 42-THA

47

Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

C 43-THA

48

Quyết định tạm hoăn xuất cảnh 

C 44-THA

49

Quyết định giải tỏa tạm hoăn xuất cảnh   

C 45-THA

50

Quyết định giải quyết khiếu nại 

C 46-THA

51

Quyết định xác minh điều kiện thi hành án

C 47-THA

 


Phụ lục IV

DANH MỤC BIỂU MẪU GIẤY BÁO, GIẤY TRIỆU TẬP, GIẤY MỜI,

THÔNG BÁO, BIÊN BẢN THI HÀNH ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư  09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014)

 

STT

Tên biểu mẫu

 Kư hiệu

 1

Giấy triệu tập

D 01-THA

 2

Giấy báo

D 02-THA

 3

Đơn yêu cầu thi hành án  

D 03-THA

 4

Đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án

D 04-THA

 5

Giấy biên nhận

D 05-THA

 6

Giấy xác nhận kết quả thi hành án

D 06-THA

 7

Giấy mời

D 07-THA

 8

Thông báo từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án

D 08-THA

 9

Thông báo tạm đ́nh chỉ thi hành án

D 09-THA

10

Thông báo thụ lư đơn khiếu nại thi hành án

D 10-THA

11

Thông báo cưỡng chế thi hành án  

D 11-THA

12

Thông báo bán đấu giá tài sản   

D 12-THA

13

Thông báo bán tài sản

D 13-THA

14

Thông báo bàn giao tài sản

D 14-THA

15

Thông báo nhận tiền, tài sản

D 15-THA

16

Thông báo kê biên tài sản phải đăng kư quyền sở hữu, sử dụng  

D 16-THA

17

Biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án   

D 17-THA

18

Biên bản giao quyết định, văn bản về thi hành án  

D 18-THA

19

Biên bản niêm yết công khai quyết định, giấy tờ về thi hành án    

D 19-THA

20

Biên bản giải quyết việc thi hành án

D 20-THA

21

Biên bản xác minh điều kiện thi hành án                                                  

D 21-THA

22

Biên bản thỏa thuận thi hành án

D 22-THA

23

Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá                                                   

D 23-THA

24

Biên bản tạm giữ tài sản, giấy tờ  

D 24-THA

25

Biên bản kê biên, xử lư tài sản

D 25-THA

26

Biên bản giải toả kê biên, xử lư tài sản

D 26-THA

27

Biên bản niêm phong tài sản

D 27-THA

28

Biên bản mở niêm phong tài sản

D 28-THA

29

Biên bản giao bảo quản tài sản

D 29-THA

30

Biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên

D 30-THA

31

Biên bản giao nhận tài sản thi hành án  

D 31-THA

32

Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản   

D 32-THA

33

Biên bản tiêu hủy tang vật, tài sản

D 33-THA

34

Biên bản cưỡng chế giao tài sản  

D 34-THA

35

Biên bản về việc người được thi hành án rút đơn yêu cầu thi hành án

D 35-THA

36

Biên bản không có người đăng kư đấu giá tài sản

D 36-THA

37

Biên bản bán đấu giá thành

D 37-THA

38

Biên bản bán đấu giá không thành

D 38-THA

39

Biên bản mở gói, mở khóa để cưỡng chế thi hành án

D 39-THA

40

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

D 40-THA

 


THỪA PHÁT LẠI