QUẢN LƯ - THANH LƯ TÀI SẢN

INSOLVENCY ADMINISTRATOR

 

 

VĂN BẢN LUẬT
STT Văn bản luật Ngày hiệu lực Trích yếu
1 Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 01/01/2015 Luật phá sản
2 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/04/2015 16/04/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lư, thanh lư tài sản
3 Nghị Quyết số: 03/2016/NQ-HĐTP, ngày 26 tháng 8 năm 2016, có hiệu lực ngày 01/08/2016 01/08/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phá sản
4 Nghị quyết số 42/2017/QH14 có hiệu lực ngày 15/08/2017 15/08/2017 Thí điểm xử lư nợ xấu của các tổ chức tín dụng 
5 Công văn 152/TANDTC-PC ngày 19/07/2017 về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và xử lư nợ xấu 19/07/2017 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lư nợ xấu
6 Thông tư 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 01/08/2018 Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Ṭa án giải quyết phá sản
       
       

 


Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Danh sách Quản tài viên: Tháng 6/2015 (96) Tháng 7/2015 (65) Tháng 8/2015 (63) Tháng 9/2015    Tháng 1/2016 (54)

Tập huấn phần 2 (ngày 14 và 15 năm 2016)

Domain Quantaivien (đă đăng kư)

 

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản

1. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với Quản tài viên:

a) Cho thuê, cho mượn hoặc cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của ḿnh để hành nghề quản , thanh lư tài sản;

b) Gợi ư hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng danh nghĩa Quản tài viên để thu lợi từ cá nhân, tổ chức ngoài chi phí Quản tài viên được nhận theo quy định của pháp luật;

c) Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để thông đồng với cá nhân, tổ chức nhằm mục đích vụ lợi;

d) Tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xă mất khả năng thanh toán mà Quản tài viên biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xă đồng ư bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

đ) Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

2. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản:

a) Thông đồng, móc nối với doanh nghiệp, hợp tác xă mất khả năng thanh toán để làm sai lệch các nội dung liên quan đến hoạt động hành nghề quản lư, thanh lư tài sản;

b) Gợi ư hoặc nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất từ người tham gia thủ tục phá sản hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp để thu lợi từ cá nhân, tổ chức ngoài chi phí doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản được nhận theo quy định của pháp luật;

c) Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng tên, Giấy chứng nhận đăng kư doanh nghiệp của ḿnh để hành nghề quản lư, thanh lư tài sản;

d) Tiết lộ thông tin về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xă mất khả năng thanh toán mà doanh nghiệp biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được doanh nghiệp, hợp tác xă đồng ư bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

đ) Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

 

Các trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản phải từ chối thực hiện hoạt động quản lư, thanh lư tài sản

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản phải từ chối thực hiện hoạt động quản lư, thanh lư tài sản trong các trường hợp sau đây:

1. Là người có liên quan với doanh nghiệp, hợp tác xă mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Khi có căn cứ cho rằng Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có yêu cầu trái với quy định của pháp luật, nguyên tắc hành nghề quản lư, thanh lư tài sản hoặc không phù hợp với Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quản tài viên.

3. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản

1. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xă mất khả năng thanh toán. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản bao gồm thù lao Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản và chi phí khác.

2. Thù lao được tính dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Thời gian Quản tài viên sử dụng để thực hiện nhiệm vụ;

b) Công sức của Quản tài viên trong việc thực hiện nhiệm vụ;

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quản tài viên.

3. Thù lao được tính dựa trên một hoặc các phương thức sau đây:

a) Giờ làm việc của Quản tài viên;

b) Mức thù lao trọn gói;

c) Mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xă bị tuyên bố phá sản thu được sau khi thanh lư.

4. Mức thù lao được xác định cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp Ṭa án nhân dân ra quyết định đ́nh chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 86 của Luật Phá sản th́ mức thù lao do Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản thỏa thuận trên cơ sở xem xét, áp dụng căn cứ quy định tại Khoản 2 và phương thức quy định Khoản 3 Điều này;

b) Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xă bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 80, Khoản 4 Điều 83, Khoản 7 Điều 91 của Luật Phá sản th́ mức thù lao được xác định như sau:

TT

Tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư

Mc thù lao

1

Dưới 100 triệu đồng

5% tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư

2

Từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

5 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang + 4% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư vượt quá 100 triệu đồng

3

Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

20 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang + 3% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư vượt quá 500 triệu đồng

4

Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

36 tháng lương cơ sở theo quy định của pháp luật về lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang + 2% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư vượt quá 1 tỷ đồng

5

Từ trên 10 tỷ đến 50 tỷ đồng

Mức thù lao đối với tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư đến 10 tỷ đồng xác định theo mục 4 của Bảng này + 0,5% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư vượt quá 10 tỷ đồng

6

Từ trên 50 tỷ đồng

Mức thù lao đối với tổng giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư đến 50 tỷ đồng xác định theo mục 5 của Bảng này + 0,3% của phần giá trị tài sản thu được sau khi thanh lư vượt quá 50 tỷ đồng.

c) Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xă bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 95 của Luật Phá sản th́ thù lao bao gồm mức thù lao được xác định theo từng trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này cộng với thù lao giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá tŕnh doanh nghiệp, hợp tác xă mất khả năng thanh toán thực hiện phương án phục hồi kinh doanh. Thù lao giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản thỏa thuận trên cơ sở căn cứ quy định tại Khoản 2 và phương thức quy định tại Khoản 3 Điều này;

d) Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xă thuộc trường hợp thực hiện xong phương án phục hồi kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 95 của Luật Phá sản th́ mức thù lao do Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản thỏa thuận trên cơ sở căn cứ quy định tại Khoản 2 và phương thức quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ và Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản có thỏa thuận khác về mức thù lao quy định tại Khoản 4 Điều này th́ mức thù lao được áp dụng theo thỏa thuận đó.

6. Trong trường hợp phá sản tổ chức tín dụng theo quy định tại Chương VIII của Luật Phá sản th́ thù lao Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản được xác định theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều này.

7. Chi phí khác của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản bao gồm tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lư khác cho việc thực hiện hoạt động quản lư, thanh lư tài sản. Việc thanh, quyết toán chi phí khác của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản căn cứ vào từng vụ việc cụ thể quyết định mức tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lư, thanh lư tài sản nhận chi phí tạm ứng thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.