THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

STT

Văn bản luật

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

1

Luật thi hành án dân sự 2008

 

01/07/2009

2

Luật thi hành án dân sự 2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

01/07/2015

3

Nghị định 62/2015/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/09/2015)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

01/09/2015

4

Thông tư số 200/2016/TT-BTC, ngày 09/11/2016

Quy định việc lập, quản lư, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án

01/01/2017

5

Thông tư 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/08/2016

Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

30/09/2016

6

Luật phí và lệ phí 2015, số 97/2015/QH13

Phí và lệ phí

01/01/2017

7

Thông tư 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC -TANDTC-VKSNDTC

Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

05/07/2016

8

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc pḥng hướng dẫn thực hiện quản lư nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

02/01/2016

9

Thông tư 17/2015/TTLT-BTP-BQP, ngày 07 tháng 12 năm 2015

hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

21/01/2016

10

Thông tư 01/2016/TT-BTP (có hiệu lực ngày 17/03/2016)

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lư hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

17/03/2016

11

Nghị định 62/2015/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/09/2015)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

01/09/2015

12

Công văn 1967/BTP-TCTHADS ngày 09/06/2015 của Bộ tư pháp

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự (xem biểu mẫu kèm theo)

 

13

Thông tư 03/2014/BTP-NHNN (có hiệu lực 05/03/2014)

Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng

05/03/2014

14

Thông tư liên lịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA

Quy định cụ thể phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

15/05/2012

15

Những điểm mới của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung (có hiệu lực ngày 01/07/2015)

 

 

16

Những bất cập của Luật thi hành án dân sự 2008 (có hiệu lực 01/07/2009)

 

 

 

 

 

 

       
       

 

Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 

 

 

Landmark 81 Tower, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận B́nh Thạnh, TP.HCM

 

 

 

Báo nhân dân Building, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

 

 

Điện thoại: 028 6688 0707    eMail: support@trobilaw.com

 

 

 

TROBI & PARTNERS