LEGAL DOCUMENTS

Contents (Mục lục) >  Trích dẫn điều luật

Pháp lệnh án phí, lệ phí (2009)

·        Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016), có kèm phụ lục, biểu mẫu

·        Hợp đồng thi công xây dựng: Thông tư 26/2016/TT-BXD (có hiệu lực ngày 15/12/2016); Thông tư 09/2016/TT-BXD (có hiệu lực ngày 01/05/2016)

·        Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm

·        Bán thầu

 

NEW:

  1. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiệu lực từ ngày 10/12/2010 (nghị quyết 52/2010/NQ-CPMindmanager
  2.  

 

 

A.    DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

1.     Bộ luật dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017)

2.     Bộ luật dân sự 2005  

Civil Code 2005 >  Contents (Mục lục và chỉ dẫn)

3.     Bộ luật tố tụng dân sự 2015, có hiệu lực 01/07/2016

4.     Bộ luật tố tụng dân sự 2004

-          Bộ luật tố tụng dân sự, sửa đổi, (hiệu lực từ 01/01/2012)

-          Thông tư 02/2014 hướng dẫn điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung

-          Nghị quyết 03/2012, phần thứ nhất BLTTDS sửa đổi

-          Nghị quyết 05/2012, phần thứ nhất BLTTDS sửa đổi,  xem phụ lục

·         Nghị quyết 02/HĐTP, ngày 12/5/2006, hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự

Xem thêm “Luật dân sự, tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn” bên dưới

 

THI HÀNH ÁN

 

-          Luật thi hành án dân sự (hiệu lực ngày 01/07/2009)

 

Thời hiệu thi hành án dân sự: khoản 1, điều 31 (10 năm - động sản; 20 năm - tài sản bảo đảm; 30 năm - Bất động sản

 

-         Đơn yêu cầu thi hành án [D 03-THA] (mail merge) 

-          Đơn yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án [D 04-THA]  (mail merge)

(Ban hành theo Thông tư số: 09/TT-BTP, Ngày 30/5/2011 của Bộ Tư phápCÁC PHỤ LỤC BIỂU MẪU )

 

Xem Phụ lục đính kèm (và được liên kết bên dưới)

 

 

B.     H̀NH SƯ VÀ TỐ TỤNG H̀NH SỰ

5.     Bộ luật h́nh sự 1999 và 2009 (đă được sửa đổi, hiệu lực 01/01/2010) >   Mục lục và chỉ dẫn (1999 và 2009)

6.     Bộ luật tố tụng h́nh sự 2003

Criminal procedure code 2003

 

C.    TƯ VẤN VÀ ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG (Tư vấn pháp luật và hợp đồng)

 

-                 Hồ sơ thành lập văn pḥng đại diện (22/10/2014) ==> Xem bản tiếng anh

-                 Thông báo hoạt động văn pḥng đại diện tại TP.HCM

-                 Hồ sơ thành lập chi nhánh ==> Xem bản tiếng anh

-                 Thông báo hoạt động chi nhánh

 

·         Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016, có hiệu lực từ ngày 10/03/2016 qui định chi tiết Luật thương mại về văn pḥng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định này thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP)

o   Thông tư 11/2016 TT-BCT ngày 05/07/2016 (Hiệu lực từ ngày 20/08/2016) qui định biểu mẫu thực hiện nghị định 07/2016, băi bỏ thông tư 11/2006

Xem phụ lục kèm theo thông tư 11/2016

 

·         Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28/09/2006 hướng dẫn thực hiện nghị định 72/2006

 

 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 qui định chi tiết luật thương mại về văn pḥng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (==> Xem bản tiếng anh)

·         Thông tư 11/2006 hướng dẫn nghị định 72/2006

·          

 

I.                   Doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài

II.                 

7.     Luật doanh nghiệp 2014 (hiệu lực 01/07/2015)

 

Luật doanh nghiệp 2005 (1/7/06) >

Enterprise Law 2005 > Contents > Decision 10-2007-QD-TTg of the Prime Minister dated 23 January 200 *pdf

+ Nghị định 43/2010 về đăng kư kinh doanh (hiệu lực 01/06/2010)

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP, hiệu lực ngày 15/11/2010: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp

 

 

+  Nghị định 120/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

 

+ Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 qui định chi tiết luật thương mại về văn pḥng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (==> Xem bản tiếng anh)

·         Thông tư 11/2006 hướng dẫn nghị định 72/2006

·          

 

 

8.     Luật Đầu tư, Investment Law  > Contents

·         Nghị định 94/2013/NĐ-CP (hiệu lực 15/01/2014) về việc đăng kư lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo h́nh thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

·         Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH, ngày 19/10/2006 Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt nam

9.     Luật thương mại

Commercial Law 2005 > Contents

 

 

III.             Ngân hàng, tài chính, tín dụng

10.            “Pháp lệnh ngoại hối

Ordinance on foreign exchange

 

IV.             Lao động, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, công đoàn

11.            Bộ luật lao động 2012 (hiệu lực 01/05/2013)

(" Bộ luật lao động (sua 2002, hl 010103) - The Labor Code )

 

-          Nghị định 55/2013/NĐ-CP, hiệu lực 01/07/2013: cho thuê lại lao động (khoản 3, điều 54 BLLĐ), (Xem PHỤ LỤC)

-          Nghị định 49/2013//NĐ-CP hiệu lực 01/07/2013: qui định về lao động, tiền lương

-          Nghị định 46/2013/NĐ-CP, hiệu lực 01/07/2013: tranh chấp lao động

-          Nghị định 45/2013/NĐ-CP, hiệu lực 01/07/2013: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao đông

-          Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013, có hiệu lực 01/07/2013: qui định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về Hợp đồng lao động

-          Thông tư số 08/2013/ TT-BLĐTBXH ngày 10/06/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013: hướng dẫn nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 vè tranh chấp lao động

-          Bộ luật lao động 18/06/2012, có hiệu lực 01/05/2013

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

-       Nghị định 11/2016/NĐ-CP (hiệu lực ngày 01/04/2016) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

-       Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH (hiệu lực 10/03/2014) Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Xem biểu mẫu đính kèm)

-       Nghị định 102/2013 (hiệu lực 01/11/2013) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 

 

 

Kinh nghiệm xét xử án lao động năm 2014 (xem file liên kết)

 

Bản thân hoặc gia đ́nh có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động

(điển d, khoản 1, điều 37, BLLĐ 2012)

 

d. Bản thân hoặc gia đ́nh thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng với những lư do sau:

- Chuyển chỗ ở thường trú đến nơi khác, đi lại làm việc gặp nhiều khó khăn;

- Được phép ra nước ngoài định cư;

- Bản thân phải nghỉ việc để chăm sóc vợ (chồng); bố, mẹ, kể cả bố, mẹ vợ (chồng) hoặc con bị ốm đau từ 3 tháng trở lên;

- Gia đ́nh có hoàn cảnh khó khăn khác được chính quyền cấp xă nơi cư trú xác nhận không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

 

 

“Nếu hợp đồng lao động bạn đã ký với Công ty là hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt (báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày làm việc) mà không cần có lý do.

Nếu đó là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì bạn chỉ được đơn phương chấm dứt khi có lý do như: Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng ((a) Chuyển chỗ ở thường trú đến nơi khác, đi lại làm việc gặp nhiều khó khăn; b) Được phép ra nước ngoài định cư; c) Bản thân phải nghỉ việc để chăm sóc vợ (chồng); bố, mẹ, kể cả bố, mẹ vợ (chồng) hoặc con bị ốm đau từ 3 tháng trở lên; d) Gia đ́nh có hoàn cảnh khó khăn khác được chính quyền cấp xă nơi cư trú xác nhận không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động), Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 3 tháng liền đối với người làm việc theo hợp động lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Khi đơn phương chấm dút hợp đồng lao động đúng pháp luật và bạn đã làm việc thường xuyên trong công ty đó từ đủ 12 tháng trở lên thì bạn được hưởng trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương , cộng với  phụ cấp lương, nếu có; tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm chưa nghỉ.

 

 

 

 

12.            Luật bảo hiểm xă hội (hiệu lực 01/01/2007)

Social Insurance Law

13.            Luật bảo hiểm y tế (hiệu lực 01/07/2009), Health Insurance Law

·         Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2014 (Hiệu lực 01/01/2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

·          

·          

 

14.            Luật công đoàn 2012 (hiệu lực 01/01/2013)

Union Law

 

V.                Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

15.            Luật quản lư thuế

Law on Tax Management

16.            Luật thuế thu nhập cá nhân (hiệu lực 01/01/2009)

Personal income tax law

 

VI.             Đất đai, nhà ở, bất động sản, xây dựng

17.            Luật đất đai, hiệu lực 01/07/2014 (ban hành ngày 29/11/2013)

(Luật đất đai, hiệu lực 01/07/2004, Land Law)  (hết hiệu lực)

 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤGN ĐẤT

 

-          Thông tư 23/2014 (hiệu lực 15/07/2014): Qui định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

-           

-          Thông tư 76-2014-TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/08/2014 – hướng dẫn nghị định 45/2014 về thu tiền sử dụng đất

-          Nghị định 45-2014-ND-CP về thu tiền sử dụng đất, hiệu lực từ ngày 01/07/2014

-          Nghị định 43-2014 hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai 2013, hiệu lực từ ngày 01/07/2014

-           

-          NGHI DINH 120-2010-ND-CP thu tien su dung dat  - hieuluc 01032011.htm (hết hiệu lực)

-           

18.            Luật nhà ở (1/1/06) - (songngu), The Housing Law, Luật nhà ở sửa đổi (hiệu lực: 01/07/2015)

18.1.           Nghị đinh 99/2015/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/12/2015)  hướng dẫn luật nhà ở 2015 (có hiệu lực ngày 01/07/2015)

18.2.           Thông tư 16/2010/TT-BXD, ngày 01/09/2010 hướng dẫn một số nội dung nghị định 71/2010

18.3.           Nghị định 71/2010 (hiệu lực 08/08/2010): hướng dẫn chi tiết và thi hành luật nhà ở

 

Một số thông tin cho người gốc việc
[sub-domain: vietkieu.trobi.vn]

 

19.            Luật xây dựng

 

Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 48/2010/NĐ-CP

 

-          Nghị định 48/2010/NĐ-CP, hiệu lực ngày 01/07/2010: về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

-           

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

-          Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 (có hiệu lực: 15/12/2016): Qui định chi  tiết một số nội dung về quản lư chất lượng và bảo tŕ công tŕnh xây dựng

-          Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 (có hiệu lực: 01/05/2016 và thay thế thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công)

-          Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng

-          Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lư chất lượng và bảo tŕ công tŕnh xây dựng

-          Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lư dự án đầu tư xây dựng

 

-          Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

-          Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 (có hiệu lực: 01/07/2010): về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận cho căn hộ chung cư

Thông tư 01/2009: Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án

 

+ Hồ sơ gồm có

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 4034/QĐ-UBND (hiệu lực ngày 26/07/2013) của UBND TPHCM: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và băi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của  sở tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phồ hồ chí minh

 

Hướng dẫn luật đất đai

-          Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành luật đất đai, hiệu lực từ 01/07/2014

 

-          Nghị định 71/2010 (hiệu lực 08/08/2010): hướng dẫn luật nhà ở

+ Thông tư 16/2010 hướng dẫn nghị định 71/2010

+ Phụ lục kèm theo thông tư 16/2010

 

-          Thông tư 01/2009 hướng dẫn hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

+ Phụ lục kèm theo thông tư 01/2009

 

 

 

VII.                        Hôn nhân gia đ́nh, tư pháp, hộ tịch

20.            Luật hôn nhân gia đ́nh 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

(Luật hôn nhân gia đ́nh 2000, The Marriage and Family Law)

20.1.           Thông tư 22/2013, (hiệu lực 17/02/2014): hướng dẫn nghị định 24/2013

20.2.       Nghị định 67/2015 ngày 14/08/2015, có hiệu lực ngày 01/10/2015 sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 110/2013

20.3.       Nghị định 110/2013 ngày 24/09/2013, có hiệu lực ngày 11/11/2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành nghề tư pháp, hôn nhân gia đ́nh, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xă

20.4.           Nghị định 24/2013, (hiệu lực 15/05/2013): quan hệ hôn nhân gia đ́nh có yếu tố nước ngoài

20.5.            

·         Nghị quyết 35/2000/QH10 Quốc hội về thi hành Luật Hôn nhân gia đ́nh năm 2000

·         Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đ́nh năm 2000

·         Nghị định 70/2001/NĐ-CP hướng dẫn luật hôn nhân gia đ́nh

·         Nghị định 68/2002/NĐ- CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật hôn nhân gia đ́nh

·         Nghị định 69/2006/NĐ-CP sửa đổi một số thủ tục liên quan việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

VIII.        Sở hữu trí tuệ, bản quyền

21.            Luật sở hữu trí truệ 2005

Intellectual Property Law 2005

 

IX.             Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lănh sự, chứng nhận lănh sự

22.            Luật công chứng (hiệu lực 01/7/2007)

Notary Law

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP hướng dẫn một số điều luật côn chứng

+ Thông tư số 04/2006: Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (kèm phụ lục các biểu mẫu: hợp đồng chuyển nhượng...)

+ Thông tư 11 (hiệu lực 15/8/2011)

23.             Luật đấu thầu

 

X.                Hải quan, xuất nhập khẩu

 

24.            Luật Hải Quan (Hiệu lực từ 01/01/2002)

+ Luật Hải quan (đă sửa đổi, hiệu lực từ 01/01/2006)

 

XI.             Tố tụng trọng tài: Trọng tài thương mại, trọng tài quốc tế

25.            Luật trọng tài thương mại 2010 (hiệu lực từ  01/01/2011)

+ Nghị định 63 hướng dẫn luật trọng tài thương mại (hiệu lực 20/9/2011)

 

D.    KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

 

-          Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC.

-          Thông tư 56/2015 ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lư thuế

·         Điểm mới của thông tư 56/2015

·         Phụ lục kèm theo thông tư 56/2015

-          Hướng dẫn nộp mẫu 06/GTKT

-          Thông tư 39/2014

·         Phụ lục kèm theo thông tư 39/2014

·          

-          Luật kiểm toán độc lập, hiệu lực từ 01/01/2014

-           

E.     Hành chính và tố tụng hành chính; Khiếu nại, tố cáo

 

26.            Luật tố tụng hành chính (hiệu lực từ 01/07/2011)

+ Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính, (sửa đổi, hiệu lực  từ 01/06/2006, bị thay thế bởi Luật tố tụng hành chính)

HỢP TÁC XĂ (htx)

·         Bảng so sánh Luật hợp tác xă cũ và mới

 

HỘ TỊCH HỘ KHẨU – CƯ TRÚ

Luật cư trú (hiệu lực 01/07/2007)  > Thông tư 81/2011/TT-BCA (biểu mẫu)> HK01_ bản khai  nhân khẩu > HK02  phiếu báo thay đổi hộ khẩu

·         Thông tư 35/2014/TT-BCA, hiệu lực 28/10/2014 qui định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú

·         Thông tư 36/2014/TT-BCA, hiệu lực 28/10/2014 qui định biểu mẫu trong đăng kư, quản lư cư trú

 

XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

·        Nghị định 94/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 136/20075   

·        Nghị định 65/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 136/2007

·        Nghị định 136/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

·        Thông tư số 02/2013/TT-BCA: ban hành, hướng dẫn sử dụng biểu mẫu quản lư các loại giấy tờ liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, Hiệu lực từ ngày 20/03/2012

“Về thẩm quyền quyết định chưa cho công dân Việt Nam xuất cảnh, tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định như sau: “Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Ṭa án hoặc cơ quan thi hành án các cấp quyết định chưa cho xuất cảnh đối với những người nêu tại các khoản 1,2 và 3 Điều 21 Nghị định này…”.

LUẬT CƯ TRÚ

·         Luật cư trú, hiệu lực 01/07/2007

·         Nghị định 56/2010 sửa đổi nghị định 107/2007 hướng dẫn luật cư trú

·         Nghị định 107/2007 hướng dẫn luật cư trú

·         Thông tư 06/2007/TT-BCA(C11) hướng dẫn luật cư trú

QUỐC TỊCH

-          Luật quốc tịch Việt Nam, hiệu lực từ 01/07/2009

-           

Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11): biểu mẫu thực hiện luật cư trú (phiếu báo thay đổi hộ khẩu, bản khai nhân khẩu, cam kết bảo lănh, xác nhận t́nh trạng nhà…)

 

 

Quyết định 68 /2010/QĐ-UBND ngày 14/09/2010 của UBND TP HCM: Về cấp phép xây dựng, quản lư xây dựng trên địa bàn TPHCM

 

" Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 qui định chi tiết thi hành luật thương mại

Nghị định 158-2005 NĐ-CP ngày 27/12/2005, (hiệu lực từ 01/04/2006, thay thế nghị định 83-1998): Về đăng kư và quản lư hộ tịch

+ Thông tư số 11/2008/TTLT-BTP-BNG (hiệu lực 01/03/2009)  hướng dẫn nghị định 158-2005: đăng kư và quản lư hộ tịch tại cơ quan ngoại giao, lănh sự

Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 qui định về điều kiện và đăng kư hoạt động của đại lư làm thủ tục hải quan, hiệu lực ngày 01/04/2011 (thay thế Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng kư và hoạt động của đại lư làm thủ tục hải quan)

-

LUẬT DÂN SỰ, TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

 

-          Nghị quyết 60/2011/QH12, 29/3/2011 v/v thi hành luật sử đổi một số điều bộ luật tố tụng dân sự

 

-          Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP, 04/08/2006 hướng dẫn luật tố tụng dân sự “Thủ tục giải quyết vụ án tại ṭa án cấp phúc thẩm’

 

-          Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP, 17/9/2005 hướng dẫn luật tố tụng dân sự “Chứng minh và chứng cứ”

 

-          Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC, 01/09/2005 hướng dẫn luật tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ án dân sự

 

-          Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP, 27/04/2005 hướng dẫn luật tố tụng dân sự “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời”

 

-          Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP, 12/5/2006 hướng dẫn “Thủ tục giải quyết vụ án tại ṭa án cấp sơ thẩm”

 

-          Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12, 19/02/2011 sửa đổi bổ sung Pháp lệnh kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

 

-          Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12, 19/2/2011 sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm ṭa án nhân dân

 

--

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

-          Luật trọng tài thương mại 2010, hiệu lực từ 01/01/2011

-          Pháp lệnh trọng tài 2003, hiệu lực 01/07/2003: Bị thay thế bởi Luật trọng tài thương mại có hiệu lực từ 01/01/2011

·            Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại 2010, hiệu lực 20/09/2011

-           

 

--

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

·          Luật thương mại, hiệu lực 01/01/2006

·           

·          Thông tư 16-2010-BXD ngày 01/09/2010 hướng dẫn nghị định 71/2010/NĐ-CP và luật nhà ở, hiệu lực sau 45 ngày công báo

·           

·          Luật sửa đổi điều 126 luật nhà ở và điều 121 luât đất đai, có hiệu lực từ 01/09/2009

·           

·          Luật doanh nghiệp 2005, hiệu lực 01/7/2006.

·          Nghị định 43/2010 ND-CP về đăng kư doanh nghiệp,  hiệu lực 01/06/2010

·          Luật viên chức 2011, hiệu lực 01/01/2012

·          Luật cán bộ công chức, hiệu lực 01/01/2010

·          Luật pḥng chống tham những 2005, hiệu lực 01/06/2006

·          Luật thi hành án, hiệu lực

 

Luật sư và nghề luật sư

 

-          Luật luật sư, sửa đổi năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013

-          Thông tư số 19/2013, có hiệu lực từ ngày 15/01/2014:  hướng dẫn tập sự luật sư

+ Thông báo ngừng hướng dẫn tập sự luật sư

+ Báo cáo kết quả thực  tập luật sưxem Biểu mẫu LĐLS

+ Biểu lẫu: đăng kư hoạt động văn pḥng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

+ Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (Đoàn luật sư TPHCM, 2012)

 

-          LUẬT LUẬT SƯ 2006 : hiệu lực từ ngày 01/01/2007 (ban hành ngày 29/6/2006. Pháp lệnh luật sư năm 2001 hết hiệu lực)

-          QUI TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ LUẬT SƯ hiệu lực từ ngày 01/01/2007 (ban hành ngày 20/7/2011 – Hội đồng luật sư toàn quốc. Pháp lệnh luật sư năm 2001 hết hiệu lực)

-          Thông tư số 21/2010/TT-BTP - hiệu lực từ 01/07/2011: ban hành qui chế tập sự hành nghề luật sư (ban hành ngày 1/12/2010)

-           

-          Nghị định 28 ngày 26/02/2007 (hiệu lực 15 ngày công báo) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư

-          Thông tư 02 ngày 25/04/2007 (hiệu lực 15 ngày công báo) hướng dẫn nghị định 28 và một số điều luật luật sư

 

Tham khảo

-          Điều lệ đoàn luật sư TPHCM  (ban hành ngày 20/7/2002)

-          Đặc san năm 2010: Luật sư và nghề luật sư – Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của chính phủ

-           

 

Luật sư trợ giúp pháp lư

 

-          Luật trợ giúp pháp lư 2006 (hiệu lực từ 01/01/2007)

-          Nghị định 07/2007 qui định chi tiết thi hành luật

-          Nghị định 84: về trợ giúp pháp lư

-          Thông tư liên tịch số 10

 


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nghị định 107 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Legal English

+ Civil Code 2005 (ev)

+ Enterprise Law (e)

+ Investment Law (e)

+ Commercial Law 2005 (e)

+ Intellectual Property Law (e)

+ The Housing Law (ev)

 

Decision 337

2010 Land Price

 

Menu (ok)

 

Khong lien ket duoc

 

MENU (temp)


Dân sự
Tố tụng dân sự
H́nh sự
Tố tụng h́nh sư
 
Kinh tế
Tố tụng kinh tế
Lao động - tiền lương
Bảo hiểm xă hội, trợ cấp
Hành chính
Tố tụng hành chính
Vi phạm hành chính

Thuế đối với doanh nghiệp
Kế toán

Đầu tư nước ngoài
Xuất nhập khẩu

Chứng khoán
Ngân hàng, tài chính
Bảo hiểm

 
Luật sư
Tư vấn luật
Tranh tụng
Thi hành án
Phí, lệ phí
Giải quyết tranh chấp
 
V/v có yếu tố nước ngoài
Xuất nhập cảnh
Lănh sự
 
Hộ tịch, hộ khẩu
 
Thừa kế

 

 

·         luatvietnam.com.vn

·         na.vasc.com.vn

·         VĂN BẢN UBND TPHCM

·         vibonline.com.vn

·         asemconnectvietnam.gov.vn

·         phapluat.tuoitre.com.vn

·         vbqppl.moj.gov.vn

·         Chính phủ

·         qppl.egov.gov.vn

·         Viện khoa học pháp lư

·         QUẬN 1

·         maisondudroit.org: nhà pháp luật Việt - Pháp

·         VĂN BẢN PL

·         luatvietnam.com.vn

·         t́m văn bản

·         Bộ tài chính

 

·         Bộ thương mại

·         Sở thương mại

·         Bộ ngoại giao

·         Sở xây dựng TP. HCM

·         Sở qui hoạch kiến trúc

·         Sở VHTT TPHCM

·         Tổng cục thuế

·         Bộ tài chính - VBPL

 

 

-

Website

 

 

 

cở sở dữ liệu luật việt nam

Văn bản pháp qui UBND QUẬN 1

Sở VHTT TPHCM

Bộ thương mại

UBND TPHCM

 

Sở xây dựng

Sở thương mại

Tra cứu văn bản Viện khoa học pháp lư

Bộ NT& PTNN

Sở qui hoạch kiến trúc

Hội dn điện tử VN

Quốc hội

Bộ bưu chính viễn thông

Tổng cục thuế

Bộ khoa học công nghệ

 

TT TT thương mại

 

Sở khoa học công nghệ

winco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG TẠM GHI Ở ĐÂY

văn bản - luật - down từ csdl luật  (tm) - 14/7/2005

văn bản - tư pháp - down từ UBND Quận 1 (TM) - 16/7/05

* muc lục - đă link

* mục lục - chưa link

văn bản - tư pháp - down từ csdl luật (tm) - 15/7/05

văn bản - viện kiểm sat - down từ csdl luật (tm) - 16/7/05

* mục lục - chưa link

* muc lục

văn bản - ṭa án - down từ csdl luật (tm)- 15/7/05

 

* mục lục - chưa link

văn bản - sở xây dựng - (TM) - down từ sở - 18/7/05

 

* mục lục - chưa link

văn bản - exim-pro (tm)

 

* mục lục - phải đăng kư mới down được

Văn bản - bộ thương mại (tm) - down từ bộ - 18/7/05

 

* Muc lục

văn bản - www.quehuong.org.vn (tm)
* mục lục (chưa link)

 

 

 

 

 

VĂN BẢN MỚI

 

 

csdl_50vb - 19072005 (tm) - mục lục - chưa link

văn bản tư pháp - csdl (zip) -tm -  chưa link ---  mục lục

mlvbm_01/7/05 - 30/7/05 -csdl

văn bản ṭa án - csdl - tm - chưa link --- mục lục

 

văn bản viện kiểm sát - csdl - chưa link -- mục lục

 

văn bản luật - csdl - chưa link - tm ---- mục lục

văn bản - bộ thương mại - tm - chưa link - mục lục

 

vb bộ ngoại giao - tm ---- mục lục - chưa link

vb tư pháp - ubnd quận 1 -tm chưa link--- mục lục

vb ex-im pro - tm - chưa link --- mục lục

 

 

 


 

© Copyright 2010 TROBI GROUP

Terms of Use | Privacy